CFGS DAW BIOINFORMÀTICA

Títol: Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web, perfil BioinformàticaCompetències: La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per assistir els investigadors en la consulta, modificació i gestió d’informació emmagatzemada en bases de dades mèdiques, biològiques i químiques, utilitzar les eines i aplicacions informàtiques relacionades amb les ciències òmiques i amb el disseny de nous fàrmacs.

Durada: 2000 hores

De què treballaràs?

Mòduls
Curs Mòdul Nom Hores
1 M1 Sistemes informàtics 165
1 M2 Bases de dades 198
1 M3 Programació 264
2 M4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 99
2 M5 Entorns de desenvolupament 66
2 M6 Desenvolupament web en entorn client 99
2 M7 Desenvolupament web en entorn servidor.  132
2 M8 Desplegament d’aplicacions web 66
1 M9 Disseny d’interfícies web 99
1 M10 Formació i orientació laboral 99
2 M11 Empresa i iniciativa emprenedora 66
2 M12 Projecte de desenvolupament d’aplicacions web orientat a la bioinformàtica 66
2 M13 Formació en centres de treball 317
1,2 M14 Bioinformàtica 264